BeodeuTT can gặp admin

Có ai cài win hộ tôi cái . Lỗi bị là do bên các ông . Nhưng tôi văn tra tiên. Liên he 0904648187